1. Wpisów dokonujesz za darmo.
2. Możesz umieścić wpisy o swojej stronie, firmie, usługach oraz linki do niej z opisami.
a) istnieje możliwość zamieszczenia bez zakładania konta.
3. Późniejsza edycja możliwa jest tylko po kontakcie z obsługą serwisu i podaniu tokenu użytego przy wpisie lub przez nawiązanie kontaktu z numeru lub adresu email użytego we wpisie.
4. Nadużycia proszę zgłaszać na adres/link podany w stopce (lub innej części strony) z tematem "zgłaszam nadużycie".
5. PFiU wysyła do Użytkowników tylko informacje techniczne na co zgadzają się Państwo akceptując ten regulamin.
6. PFiU jest bazą firm ogólnodostępnego użytku pod adresami internetowymi pfiu.pl
7. PFiU zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów w razie ich rażącej treści w myśl ogólnie przyjętego prawa i norm społecznych.
8. Nie rozsyłamy spamu, natomiast możesz otrzymywać od nas tylko nasze wiadomości lub oferty.
9. Wpisy są moderowane.
10. Portal PFIU.pl nie jest portalem transakcyjnym, nie pośredniczy w handlu usługami, towarami, danymi.
11. Portal PFIU.pl nie weryfikuje zawartych danych w ogłoszeniach/wpisach, nie jest gwarantem ich prawdziwości.
12. W portalu PFIU.pl zabronione jest publikowanie towarów i usług nielegalnych lub obrotu którymi zakazuje prawo.1. You make entries for free.
2. You can place posts about your website, company, services and links to it with descriptions.
a) It is possible to post without an account.
3. Later edits can only be made after contacting the service and providing the token used at the entry, or by contacting the number or email address used in the post.
4. Please report abuse to the email addresslink / link provided in the footer (or other part of the page) with the topic "report abuse".
5. PFiU sends you only technical information to the Users for what you agree to when accepting these Terms of Use.
6. PFiU is the base of publicly accessible companies at pfiu.pl
7. PFiU reserves the right to remove entries in the event of their gross content in the context of generally accepted law and social norms.
8. We do not send spam, but you can only send us news or offers.
9. Entries are moderated.
10. Portal PFIU.pl is NOT a trasaction portal, doesn't tades with any goods, services and information data.
11. Portal PFIU.pl does NOT check informations included in ads/registrations, is not a guarantee of their truth.
12. On the PFIU.pl portal it is forbidden to publish illegal goods or services or to trade which is prohibited by law.

© 2011-2022 PFiU